Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Solimontero1

Pages: [1]
1
Money Matters - $N / ALL ABOUT LIBERTY RESERVE ACCOUNT & ITS FUNDING
« on: August 01, 2011, 12:33:35 AM »
Liberty Reserve is a Means of Payment Online, Its Similar to Paypal and Others but due to its Own Uniqueness and easier to pay in and cash out Money, Its has grown to become one of the World Easiest Online Payment System.

Liberty Reserve can be used to pay for School Fees, Buy Goods Online, Pay for Shopping and so on, Just like we do with Our Credit Card and Paypal Account.

HOW CAN I GET A LIBERTY RESERVE ACCOUNT?
Liberty Reserve Account is Free to get, All You have to do is Visit www.libertyreserve.com, Click on Register and Follow the Registration Procedure, After that a Confirmation Mail will be Sent to you for Email Confirmation, Then your Liberty Reserve Account Number will be Issued to You alongside some other Info. Liberty Reserve Account look like this: U123456.
 => Now You've Got a LR Account!

HOW CAN I FUND OR PUT MONEY INTO MY LIBERTY RESERVE ACCOUNT
This is the Part where many peeps get pissed off, But I Promise to make this Part Simpler and more Interesting. Am gonna give you the Easiest Way and this is it.

E-NAIRA.Com is a Company that Fund Liberty Reserver and also Withdraw Funds for You, What this means is that they can Help you pay Money into your Liberty Reserve account and also help you to withdraw from it.

HOW TO FUND?
1. Visit e-naira website and get their Account Number, Pay into their e-naira Bank Account e.g GTBank, Zenith Bank, UBA etc , then after the payment, Send the Details you are ask to Send e.g Name, Teller No, Phone Number, Amonut Paid and your Liberty Reserve Account Number.

2.Once they get our text and confirm your Payment, You Liberty Account will be Funded with the Amont you Paid and then you can Use it Online for any Further Transaction. You will get a Confirmation Text once your Account is Funded.

HOW TO WITHDRAW?
To Withdraw, You have to Contact them with your Liberty Reserve Account Details and then, they will Send the Certain amount of Money into your Bank Account, So you can withdraw it from your Bank Using ATM or Bank Withdrawal Slip.

LR is the Simplest Payment System in World as at Today!

2
Software / ALL OS PRODUCT KEYS
« on: May 04, 2011, 12:42:55 PM »
Windows XP CD-KEY:
------------------
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
KQP9B-C2RTK-KWBPY-6FQMB-83K98
8XPDH-PCKKG-6MPKT-FTM67-2FMWG
C4FPJ-HQCGP-QD3XC-2JF34-FT8Y6
DP2RT-3B8YR-4JXWB-HHGPK-82FWB

Windows XP Generated CD-KEYs:
-----------------------------
CX3WJ-JBYY7-27C8G-MYD4F-TVWVR
G82XR-DMV8C-MRG36-83FG4-R79C4

Windows XP Professioanl CD KEY:
-------------------------------
CDWVP-GBJRG-PDJRG-Y6CMB-HCGG3
TWHCC-DC33F-G4JJP-BTR2B-RKRYT
4X7WM-GTH3D-DWVCV-H382J-HPMRD
VQD7P-3KK7H-M7VV2-CTXM4-MC7FW
C34VY-TJYXD-3BG2V-HYX8T-76CY6
3D2W3-8DJM6-YKQRB-B2XDB-TVQHF
YXF2Y-QRRKR-BFKVQ-RHQ7H-DJPKD
BMYY7-WH8QJ-6MTWG-MXXVQ-MD97B
CRBH4-MXB2P-HP7V6-8YTMD-CBHJR
G2JMP-2PC7G-RYBYX-PPF38-3KKTY
HBJFW-XJ7K3-34JDX-VPPTW-227G6
RXKFJ-67HBV-84TD2-RMDK8-9BDMT
4FWCC-M3XVT-GQVVC-MKQYG-HP7YB
VV2JP-HCKYQ-DMYB8-MQ733-6CHGC
V8KG7-FRF6Y-WWRRB-G7KYY-TD4B7
MTTXT-YX8JQ-6PC2M-TTXDT-WDM8K
8V678-K66HP-GH28R-PTHKH-98PWP
4BR3X-4CP6X-2DTXP-FFDHT-7Q298
CFYHY-FQPJR-RWPC6-PWHKB-MXVKH
YC62K-W8FW7-7BGVV-PYXD4-R679J
KC4BB-2JHWW-VKCD6-2MXFV-98VH6
27GY6-MPPMH-MJ43B-MPP2T-8WQ6Y
8BCD7-WRTCW-JB6X6-XQF6J-2GCB2
HVFK6-XQR33-PTW2H-VK6CX-TT738
QGB7C-8VJ6F-WWHQB-VPVTD-KCPK4
2P3K7-Y2CRK-T23MH-CR247-KT222
KXWRG-72G83-P3J32-WB6MT-93JDR
2KJ6K-BPRYY-6DQYR-C6HB6-FWD26
BCX44-G46Y6-XBWTV-8QKHB-2VXJP
8GV67-QRPTM-P6YMB-G2T6Y-D27X8
2T7C7-3VTRV-2CFFB-2JHDD-QCBJ9

Windows XP Professional Volume License SP1
------------------------------------------
6TJVJ-6KVCH-GVGFH-XCY66-WDYQ3
KF67M-Q6J26-BRCDD-4CC3T-X3FQY
77WQ8-RTC82-84RBB-GR4G7-MJ6JC
7QVT6-T2738-WRKJB-YKRFQ-XVK98

Windows XP Corporate SP1-Ready Keys
-----------------------------------

RHKG3-8YW4W-4RHJG-83M4Y-7X9GW
QW4HD-DQCRG-HM64M-6GJRK-8K83T
PQTHM-RWBHR-3BPVW-TFB22-V8HXQ
KQC2B-X683R-2CDXT-PQ7HQ-47MPT
JFQYM-YJQFQ-VBRCY-4VV7W-QRXBY
KMTTB-68H32-8MKRK-GBHKT-RKCP6
CX7DD-4GX4Y-BTTR4-H88Y7-GQPWQ
XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M
8RCKG-36TH8-VWBGK-T3CB6-RHG48
7G4H4-T4XXW-BVXTH-4QP4V-9CV28
PG274-383QX-6C32H-P8RWC-48M4Q
CWY3F-JGYHJ-W6KBG-3VYK7-DGG7M
X6YWJ-M4TG2-DPGWJ-QCFR8-927M6
QCP6D-7VGVJ-JBKB4-DQMB2-9GTJ3
F7GV4-B7JGY-Q2KQW-6R8BM-FR8D6
HFVK4-TFWFG-4JKDH-H3FTT-8B23W
HRPR7-WGJFC-VPHRB-XVFRW-2KPWY
V3V63-3QW2G-JMFBY-8F4CM-PDMQW
WX736-8YJCM-2JW33-4KJGY-XCDJ6
CQKYH-GKDJC-MJTWP-FPTJX-PKK23
CHYVW-V63RT-67XVC-XJ4VC-M3YWD
XMDCV-2TJMR-7JD66-YTVMK-V7PBD
RQHFJ-X47QJ-G2XKK-WYQ8P-7W6RG
X6MYY-6BH3T-YRBT8-H8YPH-RG68T
KVXQ3-RVQFG-FW8KC-2QYC6-67WCD
KMM7J-FCXMM-WV8PG-6FQMD-CPTQD
D6T24-3FBGM-WTDG8-6Y3WP-77QRJ
V88FQ-MFFRR-8D2VY-PG87J-FG7PY
XK39D-3PDMC-JMMDK-X8T8M-77YVM
6G3J7-RQ233-FJGHD-GKYP4-QGKPG
BKRFY-XPMQP-Y8PTW-BP6JM-B76FJ
GP7DR-2T2CQ-JYW2M-DXTMG-DTQWY
YWVHF-GT3M6-3QYB2-FCYCH-X47PQ
QJ68H-G7T8R-WFR77-D8X8Y-VJ398
6KYDY-JT4MB-6V3JQ-4KKFG-P6C63
6JQPJ-84CFG-JCBQP-PVRJP-9G24Q
MQ8JV-XXKVG-DB8V3-67WJB-RCB6W
J3T66-JTP72-TGT7H-PMMWH-XM4K3
DB4H8-DQJJB-KXMWP-GPJVY-H7P6W
38BXC-F2C4R-PXMXV-DBQXM-3C7V6
7FMM3-W4FMP-4WRXX-BKDRT-7HG48


Microsoft Windows XP Professional Corporate SP2 Key
---------------------------------------------------
VDDF2-JJWM3-X7P27-FRHRT-8BVHT
BH6K8-MF4YH-PD6B3-FDJ4G-RGV8B
HC4P8-WGQH3-W94KD-D68B7-PWT3Y

Microsoft.Windows.XP.Professi onal.Corporate.VLK.SP2.(Russian)CD KEY
-------------------------------------------------------------------
PM732-VDYT8-27YHH-QMMB7-CXPYW


Windows XP Home Edition CD KEY:
-------------------------------
BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ


Windows 2005 Edicion Especial CD KEY
---------------------------------------

RHKG3-8YW4W-4RHJG-83M4Y-7X9GW
YQ7XW-QPT6C-233QF-RRXC7-VF7TY
X4PTJ-6WP7J-BFVCY-WYDJT-DMDDK
3PX6Y-7HTR8-4PVPQ-PYFGK-GRK3P


------------------------------------------------------------------
--------------< 365 serials for XP, ME, 98, 95, NT >--------------
------------------------------------------------------------------


Windows XP - Home Edidtion / Professional:
FCKGW - RHQZ7 - YXRQW - 7AS6W - 3C8Q8
QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y
47QBF - KTJPV - 4HTP8 - 3T2DY - WTD64
FM9FY - TMF7Q - KCKCT - V9T29 - TBBBG
DTWB2 - VX8WY - FG8R3 - X696T - 66Y46
RBDC9 - VTRC8 - D7072 - J97JY - PRVMG
BX6HT - MDJKW - H2J4X - BX67W - TVVFG
W48P2 - 4MKQW - BB6BM - GHRYW - XGYR2
V83DK - VQPXF - VX4BD - KK4W6 - GHXQD
H2MWX - M7RQJ - KW3TX - GYCY7 - H7WD4
QJ4MW - DHQF2 - 7DPRF - 7XX33 - B7C8Q
K68GV - 4PQ4W - H4PHX - 6MQXD - 4BHKR
487JG - 6QFMP - P2W74 - 8TH3G - WMH96
3WX3F - PQ6CQ - WCJ6B - PGPB4 - JW4DK
CGD6G - HRBF6 - KWYK7 - TQFWM - F76KV
YTWDH - PJ86K - XY84W - QMD6K - 2T6QC
RHKG3 - 8YW4W - 4RHJG - 83M4Y - 7X9GW
QW4HD - DQCRG - HM64M - 6GJRK - 8K83T
PQTHM - RWBHR - 3BPVW - TFB22 - V8HXQ
KQC2B - X683R - 2CDXT - PQ7HQ - 47MPT
JFQYM - YJQFQ - VBRCY - 4VV7W - QRXBY
KMTTB - 68H32 - 8MKRK - GBHKT - RKCP6
CX7DD - 4GX4Y - BTTR4 - H88Y7 - GQPWQ
XP8BF - F8HPF - PY6BX - K24PJ - TWT6M
8RCKG - 36TH8 - VWBGK - T3CB6 - RHG48
7G4H4 - T4XXW - BVXTH - 4QP4V - 9CV28
PG274 - 383QX - 6C32H - P8RWC - 48M4Q
CWY3F - JGYHJ - W6KBG - 3VYK7 - DGG7M
X6YWJ - M4TG2 - DPGWJ - QCFR8 - 927M6
QCP6D - 7VGVJ - JBKB4 - DQMB2 - 9GTJ3
F7GV4 - B7JGY - Q2KQW - 6R8BM - FR8D6
HFVK4 - TFWFG - 4JKDH - H3FTT - 8B23W
HRPR7 - WGJFC - VPHRB - XVFRW - 2KPWY
V3V63 - 3QW2G - JMFBY - 8F4CM - PDMQW
WX736 - 8YJCM - 2JW33 - 4KJGY - XCDJ6
CQKYH - GKDJC - MJTWP - FPTJX - PKK23
CHYVW - V63RT - 67XVC - XJ4VC - M3YWD
XMDCV - 2TJMR - 7JD66 - YTVMK - V7PBD
RQHFJ - X47QJ - G2XKK - WYQ8P - 7W6RG
X6MYY - 6BH3T - YRBT8 - H8YPH - RG68T
KVXQ3 - RVQFG - FW8KC - 2QYC6 - 67WCD
KMM7J - FCXMM - WV8PG - 6FQMD - CPTQD
D6T24 - 3FBGM - WTDG8 - 6Y3WP - 77QRJ
V88FQ - MFFRR - 8D2VY - PG87J - FG7PY
XK39D - 3PDMC - JMMDK - X8T8M - 77YVM
6G3J7 - RQ233 - FJGHD - GKYP4 - QGKPG
BKRFY - XPMQP - Y8PTW - BP6JM - B76FJ
GP7DR - 2T2CQ - JYW2M - DXTMG - DTQWY
YWVHF - GT3M6 - 3QYB2 - FCYCH - X47PQ
QJ68H - G7T8R - WFR77 - D8X8Y - VJ398
6KYDY - JT4MB - 6V3JQ - 4KKFG - P6C63
6JQPJ - 84CFG - JCBQP - PVRJP - 9G24Q
MQ8JV - XXKVG - DB8V3 - 67WJB - RCB6W
J3T66 - JTP72 - TGT7H - PMMWH - XM4K3
DB4H8 - DQJJB - KXMWP - GPJVY - H7P6W
38BXC - F2C4R - PXMXV - DBQXM - 3C7V6
7FMM3 - W4FMP - 4WRXX - BKDRT - 7HG48
H6CCJ - MDKK2 - XWHF7 - 7WMYT - H8BRV
BV43H - G67HV - RMCPY - D3MHW - C8VJJ
RHKG3 - 8YW4W - 4RHJG - 83M4Y - 7X9GW
QW4HD - DQCRG - HM64M - 6GJRK - 8K83T


Windows ME:
R88J - VMPRQ - WT9M4 - R9VP8 - 8VQPQ
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG

Windows 2000:
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
C7F3G - QG4K4 - MFWD4 - QW9QM - 3982B
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM
F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM
XFD2W - W7VH8 - MVC47 - KY7DQ - P8Y4J
RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVMWindowns 98 Second Edition:
KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T
GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6
DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386
D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6
BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6
DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG
FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG
WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T
CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G
CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT
DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT
MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6
TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G
C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG
XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T
VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT
CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG
HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6
VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG
W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT
G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T
G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG
KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T
WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46
XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - H9Q9G
KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6
FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT
MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR - BB2FT
DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6
QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276
XKRC8 - TPD49 - X6P8G - HYGCK - 4PKQG
H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT
WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6
D9PW8 - G7FDH - TBQ6M - JFC39 - V6PDG
JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG
H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG
R7X8W - HHG47 - 7F9GK - 9XDMY - JRFDG
G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6
JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6
JF7XF - TRMXP - 3GHDT - QJF7H - 96CK6
VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G
HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6
W8T8P - ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD
HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT
VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG
BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG
V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6
PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - FWM4T
TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G
T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T
V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - ZZRC3 - H3TMT
CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T
WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6
FB2CB - Q6V9P - GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6
QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT
FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT
FXFXV - GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6
FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT
TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6
BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT
VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6
HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW - MPJDG
MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6
HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG
PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - WM24P - HJ2FT
P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476
P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT
PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - MTDXH - PXC36
PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG
RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6
KH3GF - KHWF8 - HHBH3 - MTP7Q - V8263
MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG
JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G
TXQX6 - MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T
HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG
DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG
Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6
Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT
BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 4BF26
MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG
MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36
WPHHK - 2K86M - DJHVD - YCKN3 - DWYDG
TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G
G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG
TBCDV - HK8R4 - 6GKR7 - YVX6W - CQQQG
F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6
RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T
MYM4Q - TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G
W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386
QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG
B4386 - 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T
TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT
XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG
GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - 8DQB6
R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT
D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - RWGCG
MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46
VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT
KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG - 69MRT
PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT
KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6
VMCHR - QVWCC - XM6VC - CV389 - 2CT26
FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT
W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG
DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT
GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G
TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6
RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6
MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG
KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T
C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT
G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG
KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T
XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6
XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G
HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T
GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT
BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG
FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT
WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW
MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6
J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6
V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6
RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G
MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM
JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ
GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG
WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT
J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG
C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM
VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG
BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT
FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6
D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT
WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G
T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT
WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T
HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT
Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG
VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT
PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6
FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6
R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3
M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG
B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT
JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6
V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG
Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T
RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG
HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT
M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG
FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG
RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG
P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT
M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6
DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT
VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6
RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6
Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66
G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G
DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6
WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T
MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG
DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T
GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT
K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376
J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T
VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T
CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG
VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG
GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY
DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676
C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW
QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J
WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ
GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V
DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW
VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J
FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW
TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV
HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708
FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB
VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ
QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878Windowns 98:
D8PZY - F7H7D - M8D6M - DY4KC - FD83D
KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8
R6K72 - J3HHY - H88KB9 - HQ76Y - H2W8JWindows 95:
32397 - OEM - 0027426 - 81349
34689 - OEM - 0039682 - 69341
34689 - OEM - 0039682 - 69349
34698 - OEM - 0039682 - 69686
34698 - OEM - 0039682 - 69690
34698 - OEM - 0039682 - 70394
34698 - OEM - 0039682 - 70386
34698 - OEM - 0039682 - 70438
34698 - OEM - 0039682 - 70426
34698 - OEM - 0039682 - 70999
34698 - OEM - 0039682 - 70442
34698 - OEM - 0039682 - 70394
34698 - OEM - 0039682 - 70446
34698 - OEM - 0039682 - 71186
34698 - OEM - 0039682 - 71254
34698 - OEM - 0039682 - 71190
34698 - OEM - 0039682 - 71258
34698 - OEM - 0039682 - 71370
34698 - OEM - 0039682 - 71270
34698 - OEM - 0039682 - 71194
34698 - OEM - 0039682 - 71238
34698 - OEM - 0039682 -

3
Internet / Telecommunications / Networking / INDIAN WEB PROXY(IWP*
« on: April 01, 2011, 12:07:20 PM »
Iwp is yet the fastest web tunelling software...hit me up if u are already aware of of this software or if ull like 2 know about it.

4
Jokes / Pls answer my riddle
« on: November 18, 2010, 01:57:00 PM »
A poor man sees a rich
man take 50's out his
pocket.The poor man
says to the rich man "I
know all
songs known to man."
The rich man laughed and
said,"I bet you can't sing a
song with my daughter's
name in it, Sarah ." The
poor man went home rich
and the rich
man went home poor.
What song did the man
sing?

5
Sports / Angola 2010 nations cup winner
« on: January 26, 2010, 12:25:43 PM »
Make ur choise

6
General Discussion / New year resolutions
« on: January 01, 2010, 02:03:00 AM »
State ur new year's resolutions if u have any!

7
Phones & Lines / Free browsing tricks on mtn only
« on: December 05, 2009, 05:00:26 PM »
STRICTLY MTN CHEATS;

8
Education / World Cup FIFA 2010 Football winner prediction (POLL)
« on: December 02, 2009, 03:44:34 PM »
:)

Please select your winner.

Pages: [1]